More

  NADLEŽNO MINISTARSTVO ĆUTI GODINU I PO DANA O KOLEKTIVNOJ TUŽBI GRAĐANA PROTIV EPS-A

  • Ministarstvo trgovine je u decembru 2017. godine odlučilo da prihvati takozvanu kolektivnu tužbu koju je u ime navodnih „kradljivaca struje“ iz Niša podneo Centar za zaštitu potrošača „Forum“, ali još nije donelo bilo kakvu odluku
  • „Forum“ je u kolektivnoj tužbi naveo da je EPS Distribucija „protivzakonito“ isključila veći broj potrošača zbog navodne krađe struje, a potom „protivzakonito“ odbila da ih uključi, iako su oni ispunili zakonske uslove
  • „Forum“ ocenjuje da je cilj EPS Distribucije da na taj način naplati što više zastarelih dugovanja i zameni što veći broj nebaždarenih brojila, pošto ponovno uključenje struje ovakvim potrošačima uslovljava plaćanjima takvih dugova i troškova, što je protivno zakonu
  • Prema podacima „Foruma“, od 2013. godine u južnoj i istočnoj Srbiji, a najviše u Nišu, zbog navodne neovlašćene potrošnje „u mraku“ je ostalo najmanje 4500 domaćinstava
  • Nije malo porodica koje žive bez struje već šestu zimu
  • U „Forumu“ kažu da je kroz sudske postupke „samo pet odsto“ domaćinstava koja su ostala bez struje zbog navodne krađe ponovo dobilo struju, i to najčešće privremeno, dok se postupci ne okončaju
  foto: medijski istraživački centar

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ni posle godinu i po dana nije donelo bilo kakvu odluku povodom takozvane kolektivne tužbe protiv EPS Distribucije, koju je podnela grupa građana Niša zbog toga što im je „protivzakonito“ isključena struja zbog navodne krađe, a potom „protivzakonito“ ukraćeno priključenje. EPS Distribucija je kategorički demantovala ovakve optužbe, navodeći da su isključenja po ovom osnovu „u skladu sa zakonom“.

  Prema podacima Centra za zaštitu potrošača „Forum“, od 2013. godine u južnoj i istočnoj Srbiji, a najviše u Nišu, zbog navodne neovlašćene potrošnje „u mraku“ je ostalo oko 4500 domaćinstava. U „Forumu“ procenjuju da je od tada u ovom regionu, a po tom osnovu, električna energija isključena u čak 8.000 do 10.000 domaćinstava.

  Sagovornici Medijske kutije navode da nije malo porodica koje žive bez struje već šestu zimu. Ima i potrošača koji su, čekajući insitucionalni „rasplet“, preminuli od najtežih bolesti, a bez elementarnih uslova za život. U „samo pet odsto“ domaćinstava koja su ostala bez struje zbog navodne krađe ona je ponovo uključena, i to uglavnom privremeno, dok se ne okončaju sudski postupci koje vode, kažu u „Forumu“.

  Teško dokaziva „nepoštena praksa“ EPS Distribucije

  Ministarstvo trgovine je u decembru 2017. godine odlučilo da protiv EPS Distribucije pokrene postupak za zaštitu kolektivnog interesa ove grupe građana Niša na osnovu zahteva koji je „Forum“ podneo u njihovo ime. U zaključku Ministarstva se navodi da je „Forum“ u svom zahtevu  „učinio verovatnim postojanje povrede kolektivnog interesa potrošača“. Pri donošenju ovakve odluke Ministarstvo se pozvalo na četiri člana Zakona o zaštiti potrošača, u kojima se, između ostalog, navodi da se kolektivna tužba podnosi u slučaju „nepoštene poslovne prakse“ trgovca.

  Zahtev za zaštitu kolektivnog interesa grupe građana Niša koje je EPS Distribucija optužila za navodnu neovlašćenu potrošnju „Forum“ je podneo u oktobru 2017. godine. Nakon toga EPS Distribucija je dostavila svoj odgovor, a potom se ovo udruženje potrošača izjasnilo o odgovoru, ali Ministarstvo još nije donelo odluku. 

  U kolektivnoj tužbi „Forum“ ocenjuje da je cilj EPS Distribucije da kroz, kako se navodi, protivzakonita isključenja struje potrošačima zbog navodne neovlašćene potrošnje, a potom kroz odbijanja da ih priključi na mrežu iako su ispunili sve zakonske uslove, uslovljavajući priključenje izmirenjem zastarelih dugovanja- naplati takve dugove, pošto to ne može da učini na drugi način. Po Zakonu o obligacionim odnosima, naime, komunalni dugovi zastarevaju u roku od godinu dana, što znači da se nakon toga ne mogu sudski naplatiti. Dugovanja po jednom ovakvom potrošaču, zahvaljujući između ostalog i kamati obračunatoj komfornom metodom, koju je Ustavni sud 2012. godine proglasio neustavnom, dostižu i milion dinara.

  „Forum“, takođe, ocenjuje da bi drugi cilj ovakvog „postupanja“ EPS-a mogao da bude zamena velikog broja nebaždarenih brojila o trošku potrošačača, a ne o trošku ovog javnog preduzeća, kako nalaže Zakon o metrologiji. Prevaljivanje troška izmeštanja mernih mesta i kupovine novih brojila na ovakve potrošače, kako bi im se tek nakon toga potencijalo uključila struja, u ovom centru smatraju nekom vrstom ucene. 

  U svom zahtevu „Forum“ traži da Ministarstvo naloži EPS Distribuciji, odnosno niškoj  Elektrodistribuciji, da hitno privremeno priključi sve isključene potrošače i nastavi isporuku električne energije do okončanja njihovih sudskih sporova. Zahteva se i da Ministarstvo naloži EPS Distribuciji da stavi van snage obračune o neovlašćenoj potrošnji koje su dobili isključeni potrošači, a da njihova brojila o svom trošku dovede u tehnički ispravno stanje.

  Za „utvrđivanje“ krađe struje dovoljno je samo da je plomba oštećena, a ne i da su računi umanjeni

  U Centru za zaštitu potrošača „Forum“ kažu da je, prema izjavama građana koji im se obraćaju, navodna neovlašćena potrošnja često konstatovana „bez njihovog prisustva, kao i bez dokaza koje zakon zahteva i odgovarajućeg dokumenta“. Pojedini potrošači su izrazili sumnju da su plombu na njihovim brojilima oštetili ili uklonili upravo radnici Elektrodistribucije, pošto su, kako kažu, pre ekipa koje su „utvrdile“ nepravilnost dolazile ekipe koje su „proveravale“ brojilo.

  foto: screenshot

  – Radnici Distribucije samo napišu „oštećena plomba“  i to je za njih „neovlašćena potrošnja“. Ne konstatuju da li su našli magnet, premoštene faze, ili druge mehanizme koji  obezbeđuju nepravilno čitanje potrošnje. Nije im važno što je, recimo, taj potrošač  redovno plaćao račune, koji su i nakon oštećenja plombi ostali isti, odnosno neumanjeni. U Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom se, međutim, navodi da neovlašćena potrošnja postoji samo „pod uslovom da se u kontroli mernog uređaja utvrdi nepravilnost u merenju električne energije“ – kaže pravni savetnik „Foruma“ Profir Živković.

  U „Forumu“ kažu da je EPS Distribucija po osnovu neovlašćene potrošnje isključila i domaćinstva sa bebama, starima i bolesnima, koje Zakon o zaštiti potrošača ubraja u „ugrožene potrošače“, te zabranjuje njihovo isključenje. U članu 86. ovog Zakona zabranjuje se isključivanje struje „ako u domaćinstvu živi ugroženi potrošač zbog uzrasta, posebnih potreba ili bolesti“. Isti član zabranjuje isključenje onima koji izmiruju tekuću potrošnju, a osporili su postojanje ili visinu duga za struju ili iznos obračunate neovlašćene potrošnje, sve dok traje sudski postupak.

  Živković još kaže da EPS Distibucija krši odredbe Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom u kojima se navodi da je za ponovno priključenje struje potreban samo dokaz o vlasništvu, odnosno korišćenju isključenog objekta. Distribucije, međutim, traže da potrošači uz zahtev za privremeno uključenje prilože i građevinske i upotrebne dozvole, izvode iz katastra nepokretnosti ili rešenja o legalizaciji, koji su neophodni samo kada je reč o novom objektu koji se prvi put priključuje na mrežu.

  On dodaje i da Zakon o energetici propisuje da se električna energija može isporučivati, odnosno očitavati i obračunavati samo preko metrološki ispravnih brojila, kojima nije istekao državni žig i koja je EPS baždario najmanje jednom u 12 godina. Prema podacima „Foruma“, dobijenim od potrošača i Direkcije za mere i dragocene metale, skoro 90 odsto brojila isključenih po osnovu navodne neovlašćene potrošnje je neispravno, odnosno sa isteklim žigom. Zakon o metrologiji propisuje da se „merilo čiji je žig prestao da važi ne sme upotrebljavati“, kao i da je za njihovu zamenu, te i troškove, odgovoran EPS, a ne potrošači.

  Forum: EPS ne tuži dužnike već ih ucenjuje jer ima makaze

  foto: Forum

  – Očigledno je da Ministarstvo, a i drugi nadležni ne žele da reše problem, već gledaju da se građani iznure i da odustanu od borbe za svoja prava, kako bi, verovatno, naplatili zastarele dugove i prevalili troškove zamene nebaždarenih bojila na leđa građana. EPS zato i ne tuži dužnike, već navodnu neovlašćenu potrošnju koristi kao prečicu da naplati nešto za šta po zakonu nema pravo. Ne isključujem ni mogućnost da postoji plan da se ta dugovanja prikažu kao imovinu firme, ukoliko se bude išlo u privatizaciju EPS-a- ocenjuje predsednik “Foruma” Jovan Jovanović.

  Pravni savetnik „Foruma“ Živković dodaje da dugovanja koja EPS obračunava kao “dospela”- nisu realna. Struja se čita sa brojila od kojih velika većina nije baždarena, odnosno ispravna, dužnici se uglavnom ne utužuju pa se taj već neverodostojni dug dodatno gomila, a naposletku u njega ulaze i velike protivustavne kamate.

  – Sve to se radi jer EPS ima makaze. “Objedinjena naplata” uredno tuži svoje dužnike, a EPS ih ne šalje na sud jer može da im seče struju, a posle da ih uceni da plate i ono što nije po zakonu kako bi im bila uključena- zaključuje Živković, dodajući da, svakako, ne treba gubiti iz vida da ima i potrošača koji zaista kradu struju.

  EPS: Sve je po zakonu i nije masovno

  foto: EPS logo

  U EPS Distribuciji su ocenili da se isključenje struje po osnovu neovlašćene potrošnje sprovodi po zakonu, a da takva isključenja nisu masovna.

  – Logično je da korisnici kod kojih je ona utvrđena tvrde da nisu oštetili brojilo. Ali, zar neko zaista može da pomisli da neko od nas „izmišlja“ neovlašćenu potrošnju? Uostalom, postoje disciplinski, upravni i sudski postupci, u kojima se utvrđuju takve činjenice, a mi od njih ne bežimo- rekli su naši izvori.

  EPS Distribucija, koja je delu potrošača slala obaveštenja o iznosu „svih dospelih dugovanja“ koja treba izmiriti, među kojima su i ona zastarela, a njeni službenici ih usmeno obaveštavali da će biti priključeni tek kada takve dugove izmire, je, ipak, u odgovoru dnevnom listu Danas“priznala” da ne poseduje odluku na osnovu koje uslovljava priključenje ovakvim plaćanjima.  „EPS Distribucija ne raspolaže takvim dokumentom“, glasi odgovor na zahtev da nam dokument bude dostavljen.

  Ovo javno preduzeće je i u svom odgovoru Ministarstvu trgovine negiralo sve kritike potrošača, odnosno „Foruma“. Ono je između ostalog navelo da uopšte nije nadležno za ponovno priključenje na mrežu nakon isključenja i da su za  to nadležne „druge organizacione jedinice EPS-a“, odnosno EPS Snabdevanje, kao „drugi energetski subjekt“.

  – EPS Distribucija smatra da, kao prvostepeni organ, u postupku donošenja rešenja o priključenju ni na koji način nije ugrozila pravo potrošača jer je postupala u skladu sa sa Zakonom o energetici i Zakonom o opštem upravnom postupku. Primena Zakona o zaštiti potrošača, kao i kontrola od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u ovom momentu nije moguća, jer između ostalog EPS Distrubucija nije „trgovac“ u smislu Zakona o zaštiti potrošača- navela je EPS Distribucija u odgovoru.

  To javno preduzeće je ocenilo da isključenje i uključenje struje reguliše Zakon o energetici, a ne Zakon o zaštiti potrošača.

  – Zaštita krajnjih kupaca električne enregije (potrošača) ostvaruje se prvenstveno u skladu sa Zakonom o eneregtici, dok se odredbe Zakona o zaštiti potrošača mogu primenjivati samo ukoliko nisu u sukobu sa Zakonom o energetici. Potrošači nisu zaključili Ugovor o snabdevanju te ih Zakon o zaštiti potrošača ne štiti- stav je EPS Distribucije.

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi