More

  ISTRAŽIVANJE MEDIJSKE KUTIJE: JOŠ DOSTA IZAZOVA PRED GRADOVIMA I OPŠTINAMA KOJE MORAJU DA USVOJE LOKALNE PLANOVE I FORMIRAJU ANTIKORUCIJSKA TELA

  • Agenciji za borbu protiv korupcije, kojoj gradovi i opštine redovno dostavljaju izveštaje, i Medijskoj kutiji, koja je realizovala istraživanje, informacije o donošenju Lokalnih antikorupcijskih planova i formiranju Tela za praćenje njihove primene dostavilo je 118 od 145 gradova i opština u Srbiji
  • Prema rezultatima Medijske kutije, LAP-ove još uvek nije usvojila skoro jedna trećina lokalnih samouprava koje su učestvovale u istraživanju (31,35 odsto), a Telo za praćenje primene LAP-a nije formiralo čak četiri petine takvih samouprava (83 odsto)
  • Agencija za borbu protiv korupcije je Medijskoj kutiji dostavila podatke po kojima od 118 JLS njih 28 odsto nije usvojilo LAP, a njih 78,8 odsto nije formiralo Telo za praćenje primene LAP-a
  • Deo rezultata kojima raspolaže Agencija i onih do kojih se došlo u istraživanju Medijske kutije razlikuje se jer gradovi i opštine koji su dostavljali podatke Agenciji, odnosno Medijskoj kutiji nisu u potpunosti isti
  • Kao razlog za kašnjenje usvajanja LAP-a više gradova i opština navelo je nedostatak ljudskih i finansijskih kapaciteta, zbog čega u neke od njih konkurisale za sredstva kod donatora, od SKGO do USAID-a
  • Među članovima Tela za praćenje LAP- a su ljudi najrazličitijih profesija, od mašinbravara do doktora nauka, a u Velikom Gradištu su od pet članova četvoro penzioneri
  • Model LAP-a koji je usvojila Agencija propisao je da je rok za usvajanje LAP-a 30. juni 2017. godine, ali mere zbog neusvajanje LAP-a ili kršenje Modela nisu propisane
  Ilustracija

  I godinu i po dana po isteku roka za usvajanje Lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja Tela za praćenje primene LAP-a, pred većim brojem gradova i opština Srbije još je dosta obaveza, kao i izazova koje bi trebalo rešavati, pokazalo je istraživanje o procesu usvajanja LAP-a i formiranja Tela za praćenje njegove primene, koje je realizovala Medijska kutija.

  Usvajanje LAP-ova i formiranje nezavisnih lokalnih antikorupcijskih tela koja prate njihovu primenu regulisano je Modelom Lokalnog antikorupcijskog plana za lokalne samouprave (Model LAP-a), koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), u aprilu 2017. godine. U Modelu je navedeno da je rok u kojem gradovi i opštine treba da usvoje LAP-ove 30. jun 2017.

  Agencija je u oktobru 2018. donela Dopunu Modela, kojim preciznije reguliše, a i podstiče izbor Tela za praćenje primene LAP-a. U Dopuni Modela je između ostalog navedeno da, ukoliko se na dva uzastopna javna konkursa ne prijavi nijedan kandidat, ili ako putem ovakva dva konkursa ne bude izabran nijedan od prijavljenih kandidata, ili bude izabran nedovoljan broj članova Tela za praćenje primene LAP-a, Komisija za izbor članova  Tela predlaže izbor privremenih članova tela u punom sastavu ili kao dopunu do punog sastava, na period od godinu dana. Privremeni članovi se biraju među zaposlenima u JLS  zaduženim za proces uzbunjivanja, informacije od javnog značaja i planove integriteta.

  Izrada Modela LAP-a od strane Agencije za borbu protiv korupcije, kao i  usvajanje LAP-ova i obrazovanje stalnih radnih tela za sprovođenje i praćenje LAP-a od strane skupština gradova i opština predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23. Ovaj Akcioni plan usvojila je Vlada Republike Srbije u aprilu 2016. godine.

  Usvajanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova u skladu je i sa jednim od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, usvojene 1. jula 2013. godine, koja takođe prepoznaje problem nepostojanja sistemske antikorupcijske politike na nivou jedinica lokalne samouprave. U Strategiji je navedeno da lokalni antikorupcijski mehanizmi „treba da obezbede transparentan rad organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i njima podređenih javnih preduzeća, kao i transparentno kreiranje i trošenje budžeta i adekvatan odgovor civilnog društva i medija na korupcijske izazove“.

  • Od 145 gradova i  opština u Srbiji, na čije je elektronske adrese Medijska kutija uputila zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u kojima su zatražene informacije i dokumentacija, odgovorilo je više od četiri petine (81,38 odsto). Na zahteve je odgovorilo 118 gradova i opština, a izbeglo da odgovori 27.

  Od jedinica lokalne samouprave (JLS ) koje su uzele učešće u istraživanju, nakon godinu i po dana od isteka roka za usvajanje LAP-ova definisanog Modelom LAP-a , ovaj dokument je usvojila 81 jedinica lokalne samouprave (JLS), a nije ga usvojilo 37. LAP je, dakle, usvojilo više od dve trećine gradova i opština koje su učestvovale u istraživanju (68,65 odsto).

  Od tih gradova i opština Telo za praćenje primene LAP-a je formiralo samo njih 20, a nije ga formiralo 85. Telo je, dakle, formirala šestina JLS koje su odgovorile na naše upite (16,95 odsto).

  Gradovi i opštine koje su formalno usvojili LAP i formirale Telo za praćenje primene LAP-a su Šabac, Veliko Gradište, Požarevac, Sombor, Subotica, Užice, Kruševac, Velika Plana, Bogatić, Zrenjanin, Petrovac na Mlavi, Bosilegrad, Koceljeva, Srbobran, Opovo, Temerin, Varvarin, Mali Iđoš, Dimitrovgrad i Trgovište.

  LAP još uvek nisu usvojili Despotovac, Negtin,Sremska Mitrovica,Valjevo, Žagubica, Niš, Ćuprija, Aranđelovac, Ljih, Žabari, Lapovo, Kladovo, Knić, Novi Pazar, Bajina Bašta, Bačka Palanka, Gornji Milanovac, Golubac, Bor, Zaječar, Rača, Lučani, Maldanpek, Smedervska Palanka, Raška, Bač, Gadžin Han, Čoka, Bečej, Ćićevac, Bojnik, Lebane,Bela Crkva, Odžaci, Bela Palanka, Sečanj.

  • Rezultati istraživanja Medijske kutije se u velikoj meri poklapaju sa podacima Agencije za borbu protiv korupcije, od koje su u okviru ovog istraživanja zahtevane najnovije informacije o usvajanju LAP-ova i formiranju Tela za praćenje njihove primene. Agencija je dostavila tražene informacije, koje se prioritetno zasnivaju na izveštajima koje joj podnose gradovi i opštine, po formularu navedenom u Modelu LAP-u.

  Do početka decembra 2018. godine, od 145 gradova i opština u Srbiji izveštaj o usvajanju, odnosno neusvajanju LAP-a i formiranju, odnosno neformiranju Tela za praćenje primene LAP-a, Agenciji je dostavilo 118  JLS. Od 118 JLS koje su dostavile izveštaj, 85 je navelo da je usvojilo LAP , što je 72 odsto tih JLS. Od tog broja 65 je navelo da je LAP sačinilo u skladu sa rešenjima u Modelu LAP-a, sedam da on nije u skladu sa Modelom, 11 da je on „delimilno saglasan“ sa Modelom, dok za dva „nema dovoljno podataka za ocenu“.

  Prema izveštajima JLS dostavljenim Agenciji, Telo za praćenje primene LAP-a je formiralo samo 15 gradova i opština, što je  12,7  odsto JLS koje su Agenciji dostavile izveštaje, a nije ga formiralo 93 JLS, što je 78,8 odsto. Od ovih gradova i opština šest je formiralo Tela „u skladu sa Modelom LAP-a“,  šest protivno Modelu, a za dva „nema dovoljno podataka za ocenu“.

  Deo rezultata kojima raspolaže Agencija i onih do kojih se došlo u istraživanju Medijske kutije razlikuje se jer gradovi i opštine koji su dostavljali podatke Agenciji, odnosno Medijskoj kutiji nisu u potpunosti isti. Takođe, Medijska kutija je od gradova i opština tražila značajno više informacija nego što oni, kroz kratke i formalne izveštaje, dostavljaju Agenciji.

  Iz izveštaja Agenciji se uglavnom može videti da li su JLS usvojile LAP i formirale Telo za praćenje primene LAP-a, te da li je to učinjeno u skladu sa rešenjima u Modelu LAP-a. Kroz istraživanje Medijske kutije je, pak, proveravano pre svega zašto u brojnim gradovima i opštinama kasni usvajanje LAP-a, a posebno formiranje Tela za praćenje primene LAP-a , odnosno šta one same vide kao razlog. Istraživanje je nastojalo da dođe i do odgovora da li JLS u procesu izbora Tela za praćenje primene LAP-a vode računa o integritetu tog procesa, koji je preduslov da ona budu nezavisna.

  • Istraživanje Medijske kutije je pokazalo da bi broj gradova i opština koje pri usvajanju LAP-a ili formiranju lokalnih antikorupcijskih tela nisu u potpunosti ili u potrebnoj meri poštovale Model LAP-a mogao biti i veći od onog  koji je „registrovala“  Agencija za borbu protiv korupcije. Utisak je da se pojedine ocene Agencije o poštovanju Modela zasnivaju na nepotpunim, pa i pogrešnim informacijama koje su dobijene od gradova i opština.

  Agencija, recimo, u odgovoru Medijskoj kutiji navodi da je grad Požarevac i usvojio LAP i formirao Telo za praćenje njegove primene „u skladu sa Modelom LAP-a“, uprkos tome što je prvostepenom sudskom presudom utvrđeno da je pri izboru ovog tela prekršena propisana procedura, čime bi mogli biti dovedeni u sumnju i izbor i sastav tog tela.

  Viši sud u Požarevcu je krajem prošle godine poništio odluku Skupštine grada o formiranju LAF-a, zaduženog za praćenje primene LAP-a, zbog proceduralnih propusta, među kojima su i nedovoljno jasni kriterijumi za izbor njegovih članova. Postupak pred sudom pokrenuo je antikorupcijski aktivista Ljubomir Jacić, koji je konkurisao za člana LAF-a, a nije izabran iako je kao kandidat bio drugi po bodovima dobijenim na upitniku, a po svim drugim kriterijumima „u potpunosti zadovoljio“. U toku postupka saznalo se i za činjenicu da su dva od tri člana LAFa- koji u svom radu treba da bude samostalan i nezavisan, bili donatori kampanje Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima 2017. godine ili povezana lica sa donatorima.

  Agencija je, takođe, u dostavljenim podacima navela da je Petrovac na Mlavi usvojio LAP koji je “u skladu sa Modelom“ , a da „nema podatke za ocenu o usklađenosti procesa izbora Tela sa Modelom“. Ova opština je, pak, kroz informacije i dokumentaciju dostavljenu u okviru ovog istraživanja „priznala“ da je i u sadržaju LAP-a i u izboru Tela odstupila od Modela.

  Petrovac na Mlavi je izabrao Radno telo koje se bavi ne samo praćenjem, već i „sprovođenjem“ LAP-a, što Model LAP-a ne dopušta, praveći oštru razliku između te dve nadležnosti, pošto „sprovođenje“ ostavlja isključivo organima lokalne samouprave. Skupština opštine je izabrala takvo Radno telo na predlog skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, a ne nezavisne Komisije za izbor članova tog Tela, kako predviđa Model. Sama opština je u odgovoru Medijskoj kutiji „priznala“ i da članovi Tela za praćenje primene LAP-a „ne ispunjavaju sve kriterijume “ za izbor koje predviđa Model.

  Agencija je, takođe, navela da je opština Prijepolje usvojila LAP koji je „delimično u skladu“ sa Modelom LAP-a, ali uvidom u taj dokument mogu se utvrditi značajna odstupanja koja bi u praksi mogla doprineti čak i „ometanju“ institucionalne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. LAP opštine Prijepolje, naime, ne propisuje bilo kakve uslove koje buduci članovi Tela za praćenje primene LAP-a moraju da ispune, što otvara prostor za rizik da bi oni mogli  da budu i javni funkcioneri koji su osuđivani za krivična dela sa elementom korupcije, čime bi se borba protiv korupcije pretvorila u svoju suprotnost.

  Model LAP-a navodi da Telo za praćenje primene LAP-a „mora da bude nezavisno od same lokalne samouprave, odnosno njenih organa, rukovodilaca i službi“, zbog čega prilično precizno predviđa najmanje pet uslova koje njegovi članovi moraju da ispune. Oni ne mogu biti javni funkcioneri, stranački funkcioneri i radno angažovani u lokalnoj samoupravi po bilo kom osnovu, a ne smeju biti ni osuđivani ili se protiv njih voditi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju.

  • Istraživanje je, takođe, pokazalo da postoje i nepravilnosti u formiranju Komisije za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a, koja bi kao značajan akter u izbornom postupku trebalo da obezbedi autonomiju tog ti kao značajan ela. U Modelu je navedeno da “lokalna samouprava treba da organizuje i obezbedi sprovođenje postupka izbora članova ovog tela na način koji će obezbediti njegovu kasniju nezavisnost u radu”, te zbog toga predviđa da većinu u toj Komisiji ne treba da čine predstavnici lokalnih, pokrajinskih i centralnih organa javne vlasti, već takozvane društvene zajednice, odnosno lokalnih nevladinih organizacija i uduženja, medija i građana.

  Uprkos takvom rešenju u Modelu, grad Kruševac je formirao petočlanu Komisiju za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a u kojoj su isključivo funkcioneri sa lokalnog i republickog nivoa. Agencija u dostavljenim podacima tvrdi da Kruševac nije formirao to telo, ali se u informacijama i dokumentima tog grada dostavljenim Medijskoj kutiji navodi da ono jeste formirano.

  Prema podacima dobijenim u ovom istraživanju, i opština Topola je formirala Komisiju u kojoj se  nalazi pet članova, od koji su četiri fukcioneri. U tročlanoj Komisiji opštine Kučevo svi su predstavnici lokalne samouprave. Agencija je, inače, navela da su Kruševac i Kučevo uvojili LAP „u skladu sa Modelom“. Usklađenost LAP-a opštine Topola sa Modelom je „delimična“.

  • Značajan procenat JLS koje su učestvovale u ovom istraživanju nije dostavio zahtevanu informaciju u kojoj fazi je donošenje LAP-a, a neke od njih su lakonski odgovarale da „Skupština opštine nije usvojila LAP, niti je njegovo donošenje za sada planirano“ (Golubac)  ili da „donošenje LAP-a nije ni uproceduri“ (Gornji Milanovac). Takođe, veliki broj JLS nije dostavio informaciju koji su razlozi za neusvajanje LAP-a, tvrdeći  da „ne raspolaže podacima“ (Despotovac) ili da „nema odgovor na to pitanje“ (Novi Pazar).

  Ipak, odgovori nekoliko desetina JLS prilično jasno su ukazali i na probleme koji su doveli do kašnjenja u usvajanju LAP-i formiranjuTela za praćenje njegove primene.

  Kao razlog za kašnjenje usvajanja LAP-a  opština Žabari je navela „nedostatak ljudskih i finansijskih sredstava za obavljanje ovog zadatka“, koji je pokušala da reši (za sada bezuspešnim) konkurisanjem za program USAID „Projekat za odgovornu vladu“. Bajina Bašta je kazala da je razlog kašnjenja „nedostatak kadrovskih kapaciteta“, a Žagubica- „zauzetost nosilaca izrade LAP-a i mali broj ljudi koji učestvuje u izradi“. Opština Raška je saopštila da je tek krajem 2018. godine dobila tehničku pomoć iz USAID programa i da će u okviru njega tokom ove godine usvojiti LAP. Kladovo je u spisak razloga „upisalo“ i uvođenje prinudne uprave na vojoj teritoriji, uz „obećanje“ da će posle izbora usvojiti LAP i formirati Telo.

  Gradovi i opštine koje još nisu formirale Telo za praćenje primene (usvojenog) LAP-a kao jedan od važnih razloga navode i nedovoljnu zainteresovanost građana za učešće u ovom procesu. Opština Kučevo je navela da je do sada tri puta objavljivala konkurs, ali da je pristigla je samo jedna prijava, što nije dovoljno za izbor Tela. Osečina i Ljubovija su po dva puta raspisivale konkurs, ali, kako su navele, nije im  stigla nijedna prijava.  Batočina, Kragujevac, Kosjerić i Kanjiža su raspisali po jedan konkurs, ali na njih takođe nije stigla nijedna prijava. Nije bilo prijava ni na konkurs opštine Čajetina, raspisan krajem prošle godine, koji je trajao 30 dana. Medveđa je kao razlog navela čekanje na tehničku podršku za formiranje Tela od SKGO, sa kojom je potpisala Memorandum o saradnji.

  • Mali broj JLS je odgovorio na naše pitanje da li članovi Tela za praćenje primene LAP-a ispunjavaju sve uslove za izbor iz Modela LAP-a. Veoma malo opština je na takvo pitanje odgovorilo pozitivno (Šabac, Veliko Gradište, Subotica, Užice). Petrovac na Mlavi je, pak, eksplicitno naveo da članovi Radnog tela za praćenje primene LAP-a, kojih je inače pet, „ne ispunjavaju sve kriterijume“.

  Još manji broj JLS je dostavio zahtevane CV-je izabranih članova Tela za praćenje primene LAP-a iz kojih bi se mogle videti njihove reference (Šabac, Veliko Gradište), kao i dokumente u kojima se nalazi skraćena biografija. U Rešenju o obrazovanju i imenovanju RT za praćenje primene LAP u Bogatiću navode se imena i privatne adrese tri člana, ali nijedan podatak o njihovim stručnim i iskustvenim referencama.

  Iz dostavljene dokumentacije može se videti da su među članovima Tela univerzitetski profesor, inženjer metalurgije, majkrosoft inženjer, poljoprivrednik, ekonomista, inženjer saobraćaja, inženjer zaštite životne sredine, doktor političkih nauka, knjigovođa, vlasnik poljoprivredne apoteke, referent za javno osvetjenje, univerzitetski profesor sociologije,  polovodja, mašinbravar, službenik PTT… U petočlanom Telu za praćenje primene LAP-a iz Velikog Graišta su četiri penzionera.

  • Opštine su pokazale veću spremnost od gradova da podatke ove vrste učine javnim i transparentnim, jer ih od ukupno 28 gradova u Srbiji nije dostavila bezmalo četvrtina (osam gradova), a od ukupno 118 opština ih nije prosledilo manje od petine (22 opštine). Izvestan problem je što su opštine relativno često umesto dostavljanja svih zatraženih informacija i dokumenata, prosleđivale samo mali deo, pa i odgovore koji sadrže samo jednu rečenicu, a ne sadrže nijedan dokument.

  Informacije i dokumenta nije dostavio grad Beograd u kojem živi skoro četvrtina građana Srbije, a koji, prema nezvaničnim informacijama, još uvek nije usvojio LAP, te shodno tome ni formirao Telo za praćenje primene LAP-a.

  Grad Niš je prosledio deo zahtevanih informacija iz kojih se može videti da, iako je nekada bio lider u institucionalnoj borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, još nije usvojio LAP, te sledstveno tome ni formirao Telo. Niš je 2011. godine, u okviru projekta BIRODI-ja „Gradovi i opštine protiv korupcije“, usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, a od 2013. godine bio jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je imala nezavisno i funkcionalno antikorupcijsko telo pod nazivom Lokalni antikorupcijski forum (LAF). U Modelu LAP-a grad Niš je istaknut kao pozitivan primer, a niški LAF naveden kao obrazac za „način izbora, organizacije i rada“ svih Tela za praćenje primene LAP-a u Srbiji.

  Informacije i dokumentaciju Medijskoj kutiji je dostavio i Grad Zrenjanin, koji je, takođe,  u okviru projekta BIRODI-ja „Gradovi i opštine protiv korupcije“, još 2010. godine  usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, a nešto kasnije formirao LAF. Nakon donošenja Modela LAP-a, u julu 2017. godine, Zrenjanin je usvojio novi LAP, ali njegovu primenu prati LAF koji je izabran godinu dana ranije, po starom Lokalnom planu. Iz dostavljene dokumentacije se ne vidi da li ti članovi LAF-a ispunjavaju kriterijume za izbor koje navodi Model LAP-a.

  Grad Sombor, koji se može smatrati jednim od pozitivnih primera u ovoj sistemskoj aktivnosti, dostavio je istraživačima tražene informacije i dokumentaciju, ali je gradonačelnica izbegla da kroz intervju odgovori na pitanja Medijske kutije. Intervjui sa nekima od relevantnih aktera u ovom značajnom procesu su, uz istraživanje  načina donošenja LAP-a i formiranja tela za praćenje njegove primene, delovi projekta „Lokalne samouprave  protiv korupcije“, koji realizuje Medijska kutija.

  (Izveštaj je urađen kao deo projekta „Lokalne samouprave protiv korupcije“, koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja. Istraživanje je rađeno od decembra 2018. do februara 2019. godine. Istraživači su novinarke Zorica Miladinović i Vesna Torović).

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi