• Kancelariji zaštitnika građana u Nišu u toku prošle godine obratilo se više od 2.228 građana, postupano je u 1.295 slučajeva, a završeno 122 predmeta
  • Organi javne vlasti i javni službenici su u svom radu u velikoj meri okrenuti sebi, a ne građanima i njihovim pravima i na zakonu zasnovanim interesima, navodi se u godišnjem izveštaju zaštitnice građana Sanje Stojančić
  • Građani se i dalje žale na poteškoće prilikom ostvarivanja kontakta sa organima javne vlasti, veoma su nezadovoljni brzinom, efikasnošću i kvalitetom rada javnih službi, i nerešavanjem problema na koje su ukazali, kaže se u izveštaju
  • U izveštaju se navodi da se „stiče utisak da u organima uprave, javnim preduzećima i službama, o zahtevima građana odlučuju oni kojima tu nije mesto: kako po stručnoj osposobljenosti, tako i po neadekvatnoj angažovanosti i rigidnom stavu prema ovlašćenjima“
  • U njemu se dodaje da su nedovoljno dobro organizovane službe pravne pomoći pri gradskim opštinama ili njihovo nepostojanje doprineli da „pravda bude dostižna malom broju gradjana koji imaju mogućnost da plate advokatske usluge“
foto: Vesna Torović

Kancelariji zaštitnika građana u Nišu prošle godine obratilo se više od 2.228 građana, što je povećanje u odnosu na prethodni period koje ukazuje da administracija i dalje doživljava građane „kao prekobrojne predmete“, navedeno je između ostalog u godišnjem izveštaju niške zaštitnice građana  Sanje Stojančić.

– Građani nailaze i dalje na poteškoće prilikom ostvarivanja kontakta sa organima javne vlasti, veoma su nezadovoljni brzinom, efikasnošću i kvalitetom rada javnih službi, i nerešavanjem problema na koje su ukazali. Organi javne vlasti i javni službenici u svom radu u velikoj meri okrenuti sebi, a ne građanima i njihovim pravima i na zakonu zasnovanim interesima- istaknuto je u izveštaju koji je usvojila Skupština grada na posednjoj sednici.

U izveštaju je navedeno da se najveći broj pritužbi iz ovlašćenja ombudsmana odnosio  na komunalne poslove i druge delatnosti od opšteg interesa, radne odnose, kao i socijalnu i materijalnu pomoć, dok se najveći broj pritužbi na povrede ljudskih prava, koje nisu u njegovoj nadležnosti, odnosio na povrede prava koja se tiču egzistencije i svakodnevnog života.

Najviše pritužbi i dalje je na neefikasnost Sekretarijata za inspekcijske poslove, a među njima na Odsek gradjevinske inspekcije, koja „ćuti“ kada treba da postupi u korist građana, rečeno je u izveštaju.

– Nesumnjivo je da usled smanjenja broja zaposlenih, reforme koja onemogućava zaposlenje novih radnika, dolazi do povećanog obima posla pred organima. Sa druge strane, stiče se utisak da u organima uprave, javnim preduzećima i službama, o zahtevima građana odlučuju oni kojima tu nije mesto: kako po stručnoj osposobljenosti, tako i po neadekvatnoj angažovanosti i rigidnom stavu prema ovlašćenjima- ocenila je zaštitnica građana.

Ona je dodala da su nedovoljno dobro organizovane službe pravne pomoći pri gradskim opštinama ili njihovo nepostojanje doprineli da „pravda bude dostižna malom broju gradjana koji imaju mogućnost da plate advokatske usluge za sastavljanje pravnih lekova i zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima“.

– Posebno ranjive grupe su siromašna lica, neuka i nepismena lica, nacionalne manjine, bolesni, kao i žrtve nasilja-navela je ombudsmanka.

U njenom izveštaju se dodaje da su u sprovedenim postupcima organi uprave, javna preduzeća i ustanove u velikom procentu pokazali spremnost za saradnju sa zaštitnikom gradjana.

– To je posebno uočljivo u zadnjim mesecima izveštajnog perioda, u odnosu na početni period, kada su kasnili sa dostavljanjem informacija, davali nepotpune, stereotipne odgovore i kada se moralo po više puta urgirati kako bi se omogućilo vodjenje postupka- navedeno je.

U izveštaju je precizirano da je kancelarija zaštitnika građana u Nišu postupala u 1.295 slučajeva, a završia postupanja  u 122 predmeta.

Za 26 slučajeva postupak okončan pozitivnim rešenjem, 36 pritužbi je odbačeno, 50 postupaka je obustavljeno, jedna stranka je odustala od pritužbe, tri stranke se nisu izjasnile nakon odgovora organa, a šest predmeta je prosledjeno nadležnom Zaštitniku gradjana Republike Srbije.

Postupak za sedam predmeta još uvek je u toku.


LOKALNI OMUDSMAN NE KONTROLIŠE RAD SKUPŠTINE I GRADONAČELNIKA

Zaštitnicu građana Sanju Stojančić imenovala je Skupština grada u maju prošle godine. Ona je imenovana na period od četiri godine i odgovara za svoj rad Skupštini.

Lokalni ombudsman je, inače, nezavisna institucija čiji je zadatak „zaštita ljudskih sloboda i prava od lošeg, nezakonitog ili nedostojnog postupanja, ali i nepostupanja opštinske ili gradske uprave, gradskih javnih preduzeča i ustanova ili drugih javnih službi kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja iz delokruga lokalne samouprave“.

On nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine Grada, Gradskog veća, predsednika Skupštine i gradonačelnika.

Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here